પ્રોજેક્ટ્સ

ઊર્જાને વૈશ્વિક / આર્થિક વિકાસ અને માનવ વિકાસ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇનપુટ્સમાંની એક તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. તે ઝડપી વિકાસ અને ગરીબી નિવારણ માટેના મુખ્ય ડ્રાઇવરો પૈકી એક તરીકે ઓળખાય છે. રાજ્યની સ્થાપિત વીજ ઉત્પાદક ક્ષમતા ૧૯૬૦-૬૧ માં ૩૧૫ મેગાવોટથી વધીને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ (૩૧.૦૩.૧૮ સુધીમાં) ૨૭૩૫૭ મેગાવોટ થઈ છે. જીએસઈસીએલની સ્થાપના ક્ષમતા ૫૫૪૧ મેગાવોટ (૩૧.૦૩.૧૮ મુજબ) ૨૦૧૬-૧૭ માં ગુજરાત રાજ્યમાં શક્તિની ઊર્જાનો વપરાશ ૧૯૧૬ કિલોવોટ હતો.

Google Maps Multiple Markers

Map Data
Map data ©2019 Google
Map DataMap data ©2019 Google
Map data ©2019 Google
Map
Satellite

થર્મલ પાવર સ્ટેશન

ઉકાઇ થર્મલ પાવર સ્ટેશન

ઉકાઇ થર્મલ પાવર સ્ટેશન તાપી જિલ્લાના તાપી નદી પર ઉકાઈ ડેમ નજીક આવેલું છે. તે કોલસો આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ સ્ટેશનની સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૩૫૦ છે. ૧૨૦ મેગાવોટની દરેક એકમ (યુનિટ નં. ૧ અને ૨),૨૦૦ મેગાવોટની બે એકમો (એકમ નં. ૩ અને ૪), ૨૧૦ મેગાવૉટની એક એકમ છે. (યુનિટ નં. ૫) અને ૫૦૦ મેગાવૉટની એકમ (યુનિટ નં ૬). ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલ થકી બનાવેલ છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૫ છે ૧૯.૦૩.૧૯૭૬, ૨૩.૦૬.૧૯૭૬, ૨૧.૦૧.૧૯૭૯, ૧૧.૦૯.૧૯૭૯, ૩૦.૦૧.૧૯૮૫ અને ૦૮.૦૬.૨૦૧૩.

૦૧.૦૪.૨૦૧૭ ના રોજ સેવા આપતા ૧૨૦ મેગાવૉટના દરેક એકમો અને ૧ યુનિટને નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા છે અને ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ મુજબ સ્ટેશન ક્ષમતા ઘટીને ૧૧૧૦ મેગાવોટ થઈ ગઈ છે.

ગાંધીનગર થર્મલ પાવર સ્ટેશન

ગાંધીનગર થર્મલ પાવર સ્ટેશન અમદાવાદ નજીક ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર સ્થિત છે. તે કોલસો આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. સ્ટેશનની મૂળ સ્થાપિત ક્ષમતા ૮૭૦ મેગાવોટ છે, જેમાં ૧૨૦ મેગાવોટના દરેક (યુનિટ નં.૧ અને ૨), એકમ ૨૧૦૭૦ મેગાવોટની દરેક એકમો (એકમ નં. ૩,૪ અને ૫) ની કુલ ૮૭૦ ની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથેનો સમાવેશ થાય છે. મેગાવોટ. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૫ ૧૩.૦૩.૧૯૯૭ , ૧૦.૦૪.૧૯૭૭ , ૨૦.૦૩.૧૯૯૦,૨૦.૦૭.૧૯૯૧ અને ૧૭.૦૩.૧૯૯૮ છે.

૨ x ૧૨૦ મેગાવોટ યુનિટ નો ૧ અને ૨ સર્વિસ ૦૩.૦૯.૨૦૧૬ થી નિવૃત્ત થયા છે અને સ્ટેશન ક્ષમતા ઘટીને ૬૩૦ મેગાવોટ ૦૩.૦૯.૨૦૧૬ થઈ ગઈ છે.

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન

વણાકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશન ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં મહી નદી પર સ્થિત વણાકબોરી ડેમ નજીક આવેલું છે. તે કોલસો આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. કુલ ૧૪૭૦ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૨૧૦ મેગાવોટની સાત એકમો છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલના બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૭ ૨૩.૦૩.૧૯૮૨, ૧૫.૦૧.૧૯૮૩,૧૫.૦૩.૧૯૮૪, ૦૯.૦૩.૧૯૮૬, ૨૩.૦૯.૧૯૮૬ , ૧૮.૧૧.૧૯૮૭ અને ૩૧.૧૨.૧૯૯૮ અનુક્રમે છે.

સિકકા થર્મલ પાવર સ્ટેશન

સિકકા થર્મલ પાવર સ્ટેશન જામનગર નજીક આવેલું છે. કોલસો આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. કુલ ૭૪0 મેગાવોટ (૩૧.૦૩.૨૦૧૭ સુધી) ની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૧૨૦ મેગાવોટની દરેક એકમો અને ૨ x ૨૫૦ મેગાવોટ યુનિટ્સ છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલના બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ અને ૨ છે ૨૬.૦૩.૧૯૮૮ અને ૩૧.૦૩.૧૯૯૩ અને 3 અને ૪ અનુક્રમે ૧૪.૦૯.૨૦૧૫ અને ૨૮.૧૨.૨૦૧૫ છે.

૨ x ૧૨૦ મેગાવોટ યુનિટ નો ૧અને ૨ સેવા ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી સેવામાંથી નિવૃત્ત થયા છે અને સ્ટેશન ક્ષમતા ઘટીને ૫૦૦ મેગાવોટ ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થઈ ગઈ છે.

કચ્છ લીગ્નાઇટ થર્મલ પાવર સ્ટેશન

કચ્છ લીગ્નાઇટ થર્મલ પાવર સ્ટેશન કચ્છ જિલ્લાના પાનંદ્રો ગામ નજીક આવેલું છે. તે એક લિગ્નાઇટ આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. કુલ ૨૯૦ મેગાવૉટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૭૦ મેગાવૉટ (યુનિટ નં. ૧ અને ૨) ની બે એકમો અને ૭૫ મેગાવોટ (યુનિટ નં.૩ અને ૪) ની બે એકમો છે. ૭૦ મેગાવોટ એકમો ભેલ બનાવટ અને ૭૫ મેગાવોટ યુનિટ નં. ૩ ઇલેક્ટ્રિમ પોલેન્ડ મેક અને યુનિટ નં. ૪ ભેલ બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૪ એ ૨૯.૦૩.૧૯૯૦ , ૨૫.૦૩.૧૯૯૧ , ૩૧.૦૩.૧૯૯૭ અને ૨૦.૧૨.૧૯૯૦ છે. એકમ નં. ૪ સીએફબીસી બોઇલર ધરાવે છે અને યુનિટ ૨૦.૧૨.૨૦૦૯ થી વેપારી કામગીરી હેઠળ લેવામાં આવે છે. એકમ નં. નું મેજર આર એન્ડ એમ ૧ અને ૨ સમાપ્ત થયેલ છે.

ભાવનગર લિગ્નાઇટ થર્મલ પાવર સ્ટેશન

ગુજરાત સરકારની ૨૭.૦૯.૨૦૧૮ ની મંજુરી મુજબ, ભાવનગર એનર્જી કંપની લિમિટેડ (બીઈસીએલ) ની ૨ x ૨૫૦ મેગાવોટ લિગ્નાઇટ આધારિત પાવર સ્ટેશન ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિકિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ (જીએસઈસીએલ) ૦૧.૦૪.૨૦૧૮ થી મર્જ થઈ ગઈ છે. ભાવનગર લિગ્નાઇટ થર્મલ પાવર સ્ટેશન (બીએલટીપીએસ) તરીકે પાવર સ્ટેશનનું શીર્ષક છે.

ધુવારણ થર્મલ પાવર સ્ટેશન

ધુવારણ થર્મલ પાવર સ્ટેશન એ ભૂતપૂર્વ જીઇબીનું પ્રથમ પાવર સ્ટેશન છે. તે આણંદ જિલ્લાના ખંભાત નજીક આવેલું છે. તે તેલ અને ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. શરૂઆતમાં ઓઇલ આધારિત કેટેગરીમાં, ૬૩.૫ મેગાવૉટની દરેક એકમો (યુનિટ નં. ૧ થી ૪) અને ૧૪૦ મેગાવોટના બે એકમો હતા. (યુનિટ નં. ૫ અને ૬) કુલ ૫૩૪ મેગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો જનરલ ઇલેક્ટ્રિક, યુએસએ બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૬ હતી ૧૨.૦૭.૧૯૬૫ , ૨૯.૦૪.૧૯૬૫ , ૧૭.૦૨.૧૯૬૫ ,૧૭.૧૨ .૧૯૬૪ ,૨૭.૦૫. ૧૯૭૨ અને ૧૦.૦૯.૧૯૭૨. યુનિટ નં. ૧ થી ૪ ને સેવા અને એકમ નંબરમાંથી નિવૃત્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ૫ અને ૬ ૧૧૦ મેગાવોટ ૨૦.૦૪.૨૦૧૭ થી અને ત્યારબાદ સેવામાંથી રિટાયર્ડ ૦૧.૧૨.૨૦૧૦ થયા.

ગેસ આધારિત કેટેગરીમાં, એનજી/આરએલએનજીનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન માટે બળતણ તરીકે સંયુક્ત કક્ષાની પાવર પ્રોજેક્ટની ત્રણ એકમો છે.

ગેસ પાવર સ્ટેશન

ધુવારણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી I અને II

ભેલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ૬૭.૮૫૦ મેગાવોટ જીઇની એક ગેસ ટર્બાઇન અને ૧૦૬.૬૧૭ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૩૮.૩૬૭ મેગાવોટ એસટીજીની એક એકમ છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો જીઇ-ભેલ બનાવવાની છે. સીસીપીપી ૧ ની કાર્યકારી તારીખ ૨૮.૦૧.૨૦૦૪ છે.

ભેલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ૭૨.૫૧ મેગાવોટ જીઇની એક ગેસ ટર્બાઇન અને ૧૧૨.૯૫ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૩૯.૯૪ મેગાવોટ એસટીજીની એક એકમ છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો જીઇ-ભેલ બનાવવાની છે. ગેસ ટર્બાઇન (જીટી) ખુલ્લા ચક્રમાં ૧૭.૦૩.૦૬ ના રોજ પ્રથમ વખત સમન્વયિત થયું હતું અને એસટીજી ૧૩.૦૮.૦૭ ના રોજ કાર્યરત કરવામાં આવ્યું હતું. આ એકમ ૦૧.૧૧.૨૦૦૭ થી વ્યાપારી કામગીરી હેઠળ લેવામાં આવેલ છે.

ધુવરણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી - III

મે ૨૦૧૪ દરમિયાન ૩૭૬ મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતી ત્રીજી ગેસ આધારિત સંયુક્ત ચક્ર પાવર પ્રોજેક્ટ એકમ શરૂ કરવામાં આવી છે અને ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી વેપારી કામગીરી હેઠળ લેવામાં આવી છે. એકમ સીમેન્સ મેક છે.

ઉતરન ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશન

ઉતરન ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશન સુરત નજીક તાપી નદીની કાંઠે આવેલું છે. તે ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશન છે. ત્યાં બે પ્રોજેક્ટ્સ છે - સીસીપીપી -૧ અને સીસીપીપી –૨ . સીસીપીપી – ૧ માં ૩૦ મેગાવોટની ત્રણ ગેસ ટર્બાઇન એકમો છે અને ૧૩૫ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૪૫ મેગાવોટ એસટીજીની એક એકમ છે. સીસીપીપી -૨ માં, ૨૨૮ મેગાવૉટનું એક જીટી અને ૧૪૭ મેગાવોટનું એક એસટીજી ૩૭૫ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે છે. સીસીપીપી -૧ ની એકમો ભેલ બનાવવાની છે અને સીસીપીપી -૨ ની એકમો એલ્સ્ટમ મેક છે. સીસીપીપીના એકમોની કમિશનિંગ તારીખો – ૧ : જીટી # ૧ , જીટી #૨ , જીટી # ૩ અને એસટીજી ૧૭.૧૨.૧૯૯૨ , ૨૮.૧૨.૧૯૯૨ , ૦૭.૦૫.૧૯૯૩ અને ૧૭.૦૭.૧૯૯૩ અનુક્રમે અને સીસીપીપી -૨ : જીટી – ૧૦.૦૭.૨૦૦૯ & એસટીજી – ૧૦.૧૦.૨૦૦૯.સીસીપીપી –૨ ૦૮.૧૧.૨૦૦૯ થી વ્યાપારી કામગીરી હેઠળ લેવામાં આવેલ છે.

યુનિટ નંબર ૧ (૧૩૫ મેગાવોટ) સેવા ડબ્લ્યુ.એફ.એફ.માંથી નિવૃત્ત થઈ ગયેલ છે. ૨૨.૦૧.૨૦૧૭

હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન

કડાણા હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન

આ પાવર સ્ટેશન પંચમહાલ જીલ્લામાં મહી નદીના કડાણા ડેમમાં સ્થિત છે. કુલ ૨૪૦ મેગાવૉટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૬૦ મેગાવોટમાંના દરેક હાઇડ્રો ટર્બાઇનના ચાર એકમો છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલના બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો.૧ થી ૪ ૩૧.૦૩.૧૯૯૦ , ૦૨.૦૯.૧૯૯૦ , ૦૩.૦૧.૧૯૯૮ અને ૨૭.૦૫.૧૯૯૮ અનુક્રમે છે.

ઉકાઇ હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન

ઉકાઇ હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન તાપી જિલ્લાના તાપી નદી પર ઉકાઈ ડેમમાં આવેલું છે. ૩૦૦ મેગાવોટ જેટલી સ્ટેશનની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૭૫ મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતી દરેક હાઇડલ ટર્બાઇનનો ઉપયોગ કરીને ચાર એકમો છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલના બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ થી ૪ ૦૮.૦૭.૧૯૭૪, ૧૩.૧૨.૧૯૭૪, ૨૨.૦૪.૧૯૭૫ અને ૦૪.૦૩.૧૯૭૬ અનુક્રમે છે.

ઉકાઇ લેફ્ટ બેંક કેનાલ (એલબીસી) હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન તાપી જિલ્લાના તાપી નદી પર ઉકાઈ ડેમના ડાબે બેંકના કેનલમાં આવેલું છે. ૫ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૨.૫ મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતી દરેકને હાઇડલ ટર્બાઇનનો ઉપયોગ કરીને બે એકમો છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો ભેલના બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો.१અને २ અનુક્રમે ૦૮.૧૨.૧૯૮૭ અને ૧૯.૦૨.૧૯૮૮ છે

પાનમ કેનલ મિનિ હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન

આ પાવર સ્ટેશન પંચમહાલ જીલ્લાના પાનમ ડેમમાં સ્થિત છે. કુલ ૨ મેગાવૉટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ૧ મેગાવોટના હાઈડ્રો ટર્બાઇનના બે એકમો છે. ઉપરોક્ત તમામ એકમો યુડીએનએએસ છે, પશ્ચિમ જર્મની બનાવે છે. એકમ નંબરની કમિશનિંગ તારીખો. ૧ અને ૨ અનુક્રમે ૨૪.૦૩.૧૯૯૪ અને ૩૧.૦૩.૧૯૯૪ છે.

નવીનીકરણીય પાવર પ્રોજેક્ટ

કચ્છ વીંડ પાવર પ્રોજેક્ટ

પવન ફાર્મ કચ્છ જિલ્લાના બાયથ ગામમાં આવેલું છે. પવનના ફાર્મમાં કુલ ૧૦ મેગાવોટની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા છે, જેમાં ૧.૨૫ મેગાવૉટની દરેક ૮ પવન મિલોનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ મે ૨૦૦૮ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

૧ મેગાવોટ કેનલ ટોપ સોલર પીવી પ્રોજેક્ટ

મહેસાણા જિલ્લાના ચંદ્રસન ગામ નજીક નર્મદા શાખા નહેર પર કંપની દ્વારા ૧ મેગાવોટનો સૌથી નવીન કેનાલ ટોપ સોલાર પીવી પાવર પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકાયો હતો. આ પ્રોજેક્ટ માર્ચ ૨૦૧૨ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટ નહેર પર સૌર પીવી પેનલ્સ દ્વારા ઊજા શક્તિ સાથે જલ શક્તિને મર્જ કરવાના નવીન વિચારનો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રોજેક્ટ વિશ્વમાં તેના પ્રકારની ખૂબ પ્રથમ છે.

૧ મેગાવોટ ગાંધીનગર એશ ડાઇક સૌર પીવી પ્રોજેક્ટ

ગાંધીનગર થર્મલ પાવર સ્ટેશનના ડાઇક તરીકે ત્યજી દેવામાં આવેલી કંપની દ્વારા ૧ મેગાવોટનો સૌર પીવી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકાયો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં, વિવિધ સેલ તકનીકવાળા સૌર પીવી પેનલ્સ ૧ મેગાવોટ પાવર બનાવવા માટે સંકલિત કરવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટ માર્ચ ૨૦૧૨ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

૧૦ મેગાવોટ ચારનાકા સોલર પીવી પ્રોજેક્ટ

ગુજરાત સોલર પાર્ક ચારનાકા માં, કંપની દ્વારા ૧૦ મેગાવોટનો સૌર પીવી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકાયો છે. આ પ્રોજેક્ટ ૩૧.૦૧.૨૦૧૫ ના રોજ શરૂ કરાયો છે

સૌર - એગ્રી પીવી પ્રોજેક્ટ

જીએસઈસીએલના સિક્કા અને કેએલટીપીએસમાં, કંપનીએ ૨ x ૧ મેગાવોટનો પાયલોટ સૌર - એગ્રી સોલર પીવી પાવર પ્રોજેક્ટ્સ ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ પાવર જનરેશન સાથે સંયુક્ત કૃષિ પાક ધરાવતા નવીન આર એન્ડ ડી સોલર પ્રોજેક્ટ્સ છે. યોજનાઓ ૦૨.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજ અમલમાં છે.

૭૫ મેગાવોટ ધવરણ સોલર પીવી પ્રોજેક્ટ

ધુવરન ખાતે કંપની દ્વારા ૭૫ મેગાવોટનો સૌર પીવી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકાયો છે. પ્રોજેક્ટ ૦૫.૦૨.૨૦૧૯ ના રોજ શરૂ કરાયો છે

ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ (જીઇબી) ૧ મે, ૧૬૬0 ના રોજ પહેલા બોમ્બે રાજ્યને અલગ-અલગ રાજ્યો - ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં અલગ કરવાના સમયે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. ૨૦૦૫ સુધી જીઇબી ગુજરાત રાજ્યમાં વીજળીના ઉર્જા ઉત્પાદન, પ્રસાર અને વિતરણ માટે જવાબદાર હતું.

જાહેર જનતાની જવાબદારી અને જવાબદારી લાવવા માટે સરકારોના સમર્થનમાં, જીઇબી અનબંડલ્ડ થયું હતું, જેમાં પાવર જનરેશન ક્ષમતા જવાબદારી ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડ (જીએસઈસીએલ) ને સોંપવામાં આવી હતી.

૧૯૬૦ માં ૩૧૫ મેગાવોટની સામાન્ય ક્ષમતા સાથે, જીએસઈસીએલ પાસે હવે કોલસાની, ગેસ, તેલ, લિગ્નાઇટ, હાઈડ્રો, સૌર અને પવન શક્તિ સહિત ૬૧૧૬ મેગાવોટ પાવર ક્ષમતા છે.

૨૦૧૭-૧૮ માં રાજ્યમાં વીજળીની ઊર્જાનો વપરાશ પ્રતિ ૨૦૦૬.૫૬ એકમો હતો જે ઑલ ઇન્ડિયા એવરેજથી લગભગ બમણો છે.

શુધ્ધ ક્લાઇમેટિક પહેલને ટેકો આપવાના તેના પ્રયાસમાં, જીએસઈસીએલ હંમેશાં આગળની બાજુએ રહ્યું છે. ટકાઉ ઇકોલોજી માટે, ઉપલબ્ધ દૃશ્યમાં ગેસ એ સૌથી વધુ વ્યવહારુ ઉકેલ છે. જીએસઈસીએલ પાસે ૭૦૦ મેગાવોટથી વધારે ગેસ આધારિત પાવર ઉત્પાદન ક્ષમતા છે. ગેસ આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સ ઉપરાંત, જીએસઈસીએલએ પવન ફાર્મ પણ સ્થાપિત કર્યું છે અને સોલર આધારિત પાવર પ્લાન્ટ પણ શરૂ કર્યું છે. પર્યાવરણીય સમસ્યાઓનું પાલન કરવા માટે, ઊર્જા ઓડિટ દ્વારા ઊર્જા સંરક્ષણ માટે અનુવર્તી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે.

હંમેશાં વધતી આવશ્યક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે અસ્તિત્વમાં ઉપલબ્ધ ઉપલબ્ધતા વધારવી, પાવર સ્ટેશન્સ નિયમિતપણે જાળવવામાં આવે છે અને રાખવામાં આવે છે. જૂના પાવર સ્ટેશનોનું નવીકરણ અને આધુનિકીકરણ, જેથી કાર્યક્ષમ સ્તરો પર તેમનું સતત સંચાલન ખાતરીપૂર્વક કાર્યસૂચિ પર થાય છે.

તેની મુખ્ય તાકાત અને વ્યવસાયની કુશળતા સાથે, જીઇબી અત્યાર સુધી નુકશાન કરતી કંપની હોવાથી તે નફો કરતી સંસ્થા છે. જીએસઈસીએલ દ્વારા મળેલો નફો સતત વધારાની ક્ષમતાના નિર્માણ માટે પાછો ખેડવામાં આવે છે, જેનાથી ગુજરાતને પાવર સરપ્લસ રાજ્ય બનાવે છે. જીએસઈસીએલ નફો કમાવી રહ્યું હોવા છતાં, જીએસઈસીએલનો ટેરિફ તુલનાત્મક પાવર પ્રોજેક્ટ્સની સરખામણીએ ઘણો નીચો છે.

ક્ષમતાનો ઉમેરો સતત પ્રક્રિયા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, જીએસઈસીએલએ નીચેના પ્રોજેક્ટ્સને અમલ / અમલમાં મૂક્યા છે:

શુધ્ધ-ગ્રીન એનર્જી પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે, જીએસઈસીએલે ટી.પી.એસ.ના અંદરના અંદરના સ્થાનો પર છત-ટોચ પર સૌર પેનલ્સને સ્થાપિત કરવા માટેની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી છે.

એશ યુટિલિએશન

પોન્ડ એશ યુટિલિએશન-અંગ્રેજી
પોંડ એશ યુટિલિએશન-ગુજરાતી
ડાઇક્સમાં ઉપલબ્ધ પોંડ એશ