ટેન્ડર

વિક્રેતા નોંધણી

વિક્રેતા નોંધણી
વેન્ડર રજિસ્ટ્રેશન એપ્લિકેશન ફોર્મ
વિક્રેતા નોંધણી કાર્યવાહી
મંજૂર વિક્રેતાઓ / ઉત્પાદકોની યાદી
જીએસઈસીએલ દ્વારા સ્ટોપ-સોદો / બ્લેક-લિસ્ટેડ સપ્લાયર્સની સૂચિ